جرمهاي نسوز کوبیدنی

جرمهای نسوز کوبیدنی


جرم نسوز كوبيدني آلومينا-اسپينلي (كوره القايي)

جرم نسوز كوبيدني سيليسي

جرم نسوز كوبيدني منيزيا-اسپينلي (كوره القايي)

جرم نسوز كوبيدني منيزيتي (كوره قوس)

فهرست