جرم هاي نسوز ريختني كم سيمان

Cast LC 75

  جدول مشخصات   برندها

CAST LC97

بتن نسوز کم سیمان کراندومی با مقاومت حرارتی بسیار بالا. بر پایه آلومینا و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی، ویبره شونده و خودتراکم.   جدول مشخصات…

CAST LC95

بتن نسوز کم سیمان کراندومی با مقاومت حرارتی بسیار بالا. بر پایه آلومینا و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی ، ویبره شونده و خودتراکم.      جدول…

ZICO CAST LC85

خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی، ویبره شونده و خودتراکمبتن نسوز کم سیمان آلومینایی با مقاومت حرارتی بالا. بر پایه بوکسیت، آلومینا و سیمان نسوز   جدول مشخصات…

CAST LC90

بتن نسوز کم سیمان آلومینایی با مقاومت حرارتی بالا. بر پایه آلومینا، بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی ، ویبره شونده و خودتراکم.      جدول…

CAST LC70

بتن نسوز کم سیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه بوکسیت و مرغوبترین نوع شاموت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی، ویبره شونده و خودتراکم.…

CAST LC60A

بتن نسوز کم سیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه مرغوبترین نوع شاموت و بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی، ویبره شونده و خودتراکم.…
فهرست