جرم هاي نسوز ريختني پر سيمان

ZICO CAST RC94

  جدول مشخصات   برندها

CAST RC70

بتن نسوز پرسیمان آلومینایی با استحکام بالا. ترکیبی از بوکسیت، خالص ترین نوع شاموت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ریختنی.   جدول مشخصات…

CAST RC80

بتن نسوز پرسیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ریختن. برندها

CAST RC85

  جدول مشخصات   برندها

CAST RC50

بتن نسوز پرسیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه مرغوبترین نوع شاموت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ریختنی.   جدول مشخصات   برندها

CAST RC60

بتن نسوز پرسیمان آلومینایی با مقاومت بالا . مخلوطی از مرغوبترین نوع شاموت، بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ریختنی.   جدول مشخصات…

CAST IS 1200

جرم ریختنی سبک بر پایه پرلیت و شاموت با دانسیته 1.2 گرم بر سانتیمتر مکعب و هدایت حرارتی پایین.   جدول مشخصات   برندها

CAST IS 1400

جرم ریختنی سبک بر پایه پرلیت و شاموت با دانسیته 1.4 گرم بر سانتیمتر مکعب و هدایت حرارتی پایین.   جدول مشخصات   برندها
فهرست