جرم های نسوز ریختنی (بتن نسوز )

CAST MC95

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت حرارتی بالا. بر پایه آلومینا و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.   جدول مشخصات  …

CAST MC90

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت حرارتی بالا. بر پایه آلومینا، بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.   جدول مشخصات…

CAST MC85

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت حرارتی بالا. بر پایه بوکسیت، آلومینا و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.   جدول مشخصات…

CAST MC80

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت حرارتی بالا. بر پایه بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.   جدول مشخصات  …

CAST MC70

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه بوکسیت، مرغوبترین نوع شاموت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.   جدول…

CAST MC60

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه مرغوبترین نوع شاموت، بوکسیت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.    …

CAST MC50

بتن نسوز متوسط سیمان آلومینایی با مقاومت بالا. بر پایه مرغوبترین نوع شاموت و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی و ویبره شونده.     جدول مشخصات…

Cast LC 75

  جدول مشخصات   برندها

CAST LC97

بتن نسوز کم سیمان کراندومی با مقاومت حرارتی بسیار بالا. بر پایه آلومینا و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی، ویبره شونده و خودتراکم.   جدول مشخصات…

CAST LC95

بتن نسوز کم سیمان کراندومی با مقاومت حرارتی بسیار بالا. بر پایه آلومینا و سیمان نسوز خالص با قابلیت نصب پاششی، تعمیراتی، ماله کشی ، ویبره شونده و خودتراکم.      جدول…
فهرست