جرم های نسوز پلاستیکی

plast 90 جرم نسوز پلاستیک 90% آلومینا

جرم نسوز کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی. بر پایه آلومینا، بوکسیت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی بسیار مناسب و کمترین تغییر حجم بعد از پخت.…

plast 95 جرم نسوز پلاستیک 95% آلومینا

جرم نسوز کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی. بر پایه آلومینا و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی و مقاومت به سایش عالی. Based on tabular alumina, phosphate-bonded…

plast 70 جرم نسوز پلاستیک 70% آلومینا

جرم کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی نسوز. بر پایه بوکسیت، شاموت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی مناسب و کمترین تغییرات حجمی بعد از پخت. High…

plast 80 جرم نسوز پلاستیک 80% آلومینا

جرم کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی نسوز. بر پایه بوکسیت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی مناسب و کمترین ترک خوردگی بعد از پخت. High alumina,…

plast 85 جرم نسوز پلاستیک 85% آلومینا

جرم نسوز کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی. بر پایه بوکسیت، آلومینا و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی بسیار مناسب و کمترین ترک خوردگی بعد از پخت.…

plast 60 جرم نسوز پلاستیک 60% آلومینا

جرم کوبیدنی- پلاستیک فسفاتی نسوز. بر پایه شاموت، بوکسیت و اسید فسفریک، دارای خواص نصبی و کارپذیری بسیار خوب، استحکام حرارتی مناسب و کمترین ترک خوردگی بعد از پخت. high…
فهرست