فروسیلیکومنگنز

فروسیلیکومنگنز

سیلیکومنگنز یک¬آلیاژ به همراه مقدار میانگین 10-20 درصد وزنی سیلیکون¬ و 50 تا 70 درصد وزنی منگنز می باشد . این آلیاژ از ذوب اکسید سیلیسیوم  ( Si O2) ،…
فهرست