فولادهای ابزاری سردکار

دیگر فولاد های سردکار.

فولاد 1.2067 با استاندارد 100Cr6 DIN ویژگی = قابلیت ماشین کاری بسیار بالا,  اعوجاج بالا , چقرمگی متوسط , سختی پذیری متوسط , مقاومت سایشی متوسط رو به پائین , سختی…

دیگر فولاد های سردکار

فولاد 1.2067 با استاندارد 100Cr6 DIN ویژگی = قابلیت ماشین کاری بسیار بالا,  اعوجاج بالا , چقرمگی متوسط , سختی پذیری متوسط , مقاومت سایشی متوسط رو به پائین , سختی…

1.2080 – C210Cr12

1.2080 – C210Cr12 فولاد ابزاری سرد کار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: RCC – 2002 – K100 – 2080S – SKD1 – Ch12 – BD3 – D3 –…

1.2067 – 100Cr6

1.2067 – 100Cr6 فولاد ابزاری سرد کار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: SUJ2 – Ch – BL3 – L3 خصوصیت: دارای سختی پذیر متوسط, مقاومت سایشی متوسط رو به…

1.2436 – X210CrW12

1.2436 – X210CrW12 فولاد ابزاری سرد کار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: RCC EXTRA – K107 – 2436S – IASC2436 – 1KU – D6 – XW5 – 2312…

1.2210 – 115CrV3

1.2210 – 115CrV3 فولاد ابزاری سرد کار (فولاد نقره ای) – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: K510 – 2210S – 115CrV3 – L2 – 107CrV3KU خصوصیت: دارای سختی پذیری متوسط…

1.2235 – 80CrV2

1.2235 – 80CrV2     فولاد ابزاری سرد کار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: 100C3 – L2 – 19419 – 115CrV3 – 80CrV2 – 11KH خصوصیت: قابلیت ماشین کاری بسیار…

1.2363 – X100CrMoV5-1

1.2363 – X100CrMoV5-1 فولاد ابزاری سرد کار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: A2 – 2260 – K305 – 2363S – SKD12 – BA2 خصوصیت: دارای مقاومت سایشی متوسط رو…

1.2542 – 45WCr7

1.2542 – 45WCr7 فولاد ابزاری سردکار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: TENAX – RTW2H – K455 – 2542S – BS1 – S1 – M4 – 2710 – S…

1.2550 – 60WCrV7

1.2550 – 60WCrV7 فولاد ابزاری سردکار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: BS1 – S1 – TENAX H –RTW2H – K455 – 6ChV2S خصوصیت: قابلیت ماشین کاری خیلی خوب, چقرمگی…
فهرست