فولادهای ابزاری گرم کار

1.2567 – X30WCrV53

1.2567 – X30WCrV53 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: RWA – W105 – 2567S – SKD4 – 212D2 خصوصیت: سختی در دمای سرخی بالا, مقاوم در برابر…

1.2678 – X45CoCrWV5-5

1.2678 – X45CoCrWV5-5-5 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: H19 – SKD8 خصوصیت: دارای استحکام کششی بالا (در حالت نرم), مقاومت به سایش خیلی خوب و بازگشت…

1.2787 – X23CrNi1

1.2787 – X23CrNi1 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: SUS431 – 431 خصوصیت: مقاوم در برابر خوردگی, قابلیت ماشین کاری خوب, سختی پذیری متوسط و اعوجاج کم…

1.2606 – X37CrMoW51

1.2606 – X37CrMoW51 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: 17350 – SKD62 – BH12 خصوصیت: دارای استحکام کششی بالا (در حالت نرم), مقاومت به سایش خیلی خوب,…

1.2581 – X30WCrV93

1.2581 – X30WCrV93 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: X30WCrV9 -W10019721 – BH21 – SKD5 – H21 – Z30WCV9 خصوصیت: استحکام کششی بسیار بالا (در حالت نرم),…

1.2365 – X32CrMoV33

1.2365 – X32CrMoV33 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: PRG3 – W320 – 2365S – 3CH3M3F – 1227KU – BH10 – H10 – LND خصوصیت: سختی پذیری…

1.2367 – X38CrMoV53

1.2367 – X38CrMoV53 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: W303 – IASC2367 خصوصیت: سختی پذیری بالا (عمیق) بیشتر از فولاد 1.2365, چقرمگی بسیار خوب, قابلیت ماشین کاری خیلی…

1.2713 – 55NiCrMoV6

1.2713 – 55NiCrMoV6 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: TBM1 – RGS1 – W501 – SKT4 – BH224 – L6 خصوصیت: دارای سختی پذیر متوسط, چقرمگی خوب,…

1.2714 – 56NiCrMoV7

1.2714 – 56NiCrMoV7  فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: RGS1–W500–2714S–L6–SKT4–SOMDIE–5ChGNM خصوصیت: قابلیت ماشین کاری خوب, مقاومت سایشی متوسط رو به پائین, چقرمگی خوب, سختی پذیری متوسط و…

1.2343 – X38CrMoV51

1.2343 – X38CrMoV51 فولاد ابزاری گرمکار – Hot Work Tool Steels نام های دیگر: 8407 –TLH – RD C2 – w300 – SKD6 – H11 – BH11 خصوصیت: دارای سختی پذیری بالا…
فهرست