فولادهای تند بر

1.3207 – S 10-4-3-10

1.3207 – S 10-4-3-10  فولاد های تند بر (خشکه هوایی) –High Speed Steels نام های دیگر: SKH57 – BT42 – S700 – IASC3207 خصوصیت: بیشترین مقاومت به نرم شدن در دمای بالا…

دیگر فولادهای تند بر

فولاد 1.3207  با استانداردS 10-4-3-10 DIN ویژگی = سختی پذیری بالا (عمیق) – مقاومت سایشی خیلی بالا – مقاومت بسیار بالا به گرم شدن در دماهای بالا – اعوجاج متوسط –…

1.3247 – S 2-10-1-8

1.3247 – S 2-10-1-8 فولاد های تند بر (خشکه هوایی) –High Speed Steels نام های دیگر: SKH59 – S 2-10-1-8 خصوصیت: مقاومت سایشی خیلی خوب, سختی پذیری عمیق و اعوجاج و چقرمگی…

1.3255 – S 18-1-2-5

1.3255 – S 18-1-2-5  فولاد های تند بر (خشکه هوایی) –High Speed Steels نام های دیگر: GIGANT77 – S305 – IASC3255 – SKH3 – BT4 – T4 – MAXS55M خصوصیت: مقاومت سایشی…

1.3343 – S 6-5-2

1.3343 – S 6-5-2  فولاد های تند بر (خشکه هوایی) –High Speed Steels نام های دیگر: MAXSMo5 – GIGANTM5 – S600 – IASC3343 – SKH51 – R6M5 – BM2 – M2…
فهرست