فولادهای ضدزنگ

1.4404 – X2CrNiMo17-13

1.4404 – X2CrNiMo17-13-2 فولاد زنگ نزن آستنیتی (نگیر) – Stainless Steels نام های دیگر: A200 – 4404S – 316S11 – 316L – 2347 – AKVEXTRA2 SUS316L خصوصیت: غیر قابل عملیات حرارتی با…

1.4305-X8CrNiS 18-9

1.4305 – X8CrNiS 18-9 فولاد زنگ نزن آستنیتی (نگیر) – Stainless Steels نام های دیگر: 303 – SUS303 – 303S31 – C4590 – STS303 – 2346 خصوصیت: قابل جوشکاری, غیر قابل…

1.4057 – X17CrNi16-2

1.4057 – X17CrNi16-2 فولاد بگیر (زنگ نزن فریتی) – Stainless Steels نام های دیگر: AKINT – N350 – 4057S – IASC4057 – 20Ch17N2 – 431S29 – 431 – 2321 SUS431 خصوصیت: عملیات…

1.4000 – X6Cr13

1.4000 – X6Cr13 فولاد بگیر (زنگ نزن فریتی) – Stainless Steels نام های دیگر: 403S17 – 403 – 2301 – AK1W – IASC4000 – X6CR13 – SUS403 – 08Ch13 خصوصیت: عملیات حرارتی…

1.4006 – X12Cr13

1.4006 – X12Cr13 فولاد بگیر – Stainless Steels نام های دیگر: 410 – 2302 – N100 – 4006S – IASC4006 – SUS410 – 12Ch13 – 410S21 خصوصیت: عملیات حرارتی پذیر, قابلیت عملیات…

1.4016 – X6Cr17

1.4016 – X6Cr17 فولاد بگیر (زنگ نزن فریتی) – Stainless Steels نام های دیگر: 430 – 2320 – N200 – 4016S – IASC4016 – SUS430 – 12Ch17 – X8Cr17 – 430S17…

1.4021 – X20Cr13

1.4021 – X20Cr13 فولاد بگیر (زنگ نزن فریتی) – Stainless Steels نام های دیگر: AK2S – RNO – N320 – 4021S – SUS420J1 – 20Ch13 – 420S37 – 420 – 2303…

1.4401-X5CrNiMo17-12-2

1.4401 – X5CrNiMo17-12-2 فولاد زنگ نزن آستنیتی (نگیر) – Stainless Steels نام های دیگر: A120 – 4401S – IASC4401 – 316S31 – 316 – 2347 – ANOXIN4NP – SUS316 خصوصیت: غیر قابل…

1.4028 – X30Cr13

1.4028 – X30Cr13 فولاد ضد زنگ – Stainless Steels نام های دیگر: 420J2 – 420S37 – 17023 – S42000 – SUS420J1 خصوصیت: عملیات حرارتی پذیر, عملیات مغناطیسی پذیر, استحکام بالا, مقاومت خوردگی…

1.4306 – X2CrNi19-11

1.4306 – X2CrNi19-11 فولاد زنگ نزن آستنیتی (نگیر) – Stainless Steels نام های دیگر: 304L – 2352 – A604 – 4306S – IASC4306 – SUS304L – 03Ch18N11 – 304S12 خصوصیت: عملیات حرارتی…
فهرست