فولاد بر

فولاد بر ENRICO – 250×1.6×32-Z240

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 250با ضخامت  1.6 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل…

فولاد بر ENRICO – 250×2.0×32-Z220

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 250 با ضخامت 2.0 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……

فولاد بر ENRICO – 250×2.5×32-Z220

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 250 با ضخامت 2.5 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……

فولاد بر ENRICO – 275×2.5×32-Z220

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 275 با ضخامت 2.5 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی،…

فولاد بر ENRICO – 275×2.5×32-Z200

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 275 با ضخامت 2.5 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……

فولاد بر ENRICO – 300×2.0×40Z220

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 300 با ضخامت 2.0 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……

فولاد بر ENRICO – 300×2.5×40Z220

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 300 با ضخامت 2.5 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……

فولاد بر ENRICO – 350×2.0×32Z240

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 350 با ضخامت 2.0 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……

فولاد بر ENRICO – 350×2.0×32Z350

توضیحات محصول تیغ اره دیسکی آبصابونی فولاد بر و استیل بر انریکو قطر 350 با ضخامت 2.0 میلیمتر مناسب برای برش انواع لوله و پروفیل فولاد آلیاژی و سوپر آلیاژی، استیل و ……
فهرست