فولاد سمانتاسیون

1.0570 – ST52

1.0570 – ST52 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: 2391 خصوصیت: استحکام بسیار خوب, مقاومت بسیار خوب در برابر خمش و پیچش, مقاومت کشش بالا, ماشین کاری ضعیف و…

1.1141 – Ck15

1.1141 – Ck15 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: C15E – IASC1141 – S15CK – 1015-1017 خصوصیت: دارای استحکام و سختی پذیری متوسط, مقاومت سایشی خوب و مقاومت تنشی…

1.5752 – 15NiCr13

1.5752 – 15NiCr13 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: 655H13 – 3310 – TEM – E200 – 5752S – IASC5752 – 14NiCr14 – SNC22 خصوصیت: دارای سختی پذیری سطحی…

1.5919 – 15CrNi6

1.5919 – 15CrNi6 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: S107 – 3215 – 2523 – CN1 – E230 – IASC5919 خصوصیت: دارای سختی پذیری سطحی بالا و چقرمگی و…

1.5920 – 18CrNi8

1.5920 – 18CrNi8 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: 15Ch2GN2T – BEYGOE2 – RECN – E220 – IASC5920 – 18CrNi خصوصیت: دارای چقرمگی و مقاومت به ضربه خیلی خوب…

1.6523 – 20NiCrMo2-2

1.6523 – 20NiCrMo2-2 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: AISI 8617-8620 – SNCM220H خصوصیت: مقاومت سایشی سطحی خیلی خوب و استحکام و سختی پذیری خوب کاربرد: مناسب برای ساخت اجزاء…

1.7131 – 16MnCr5

1.7131 – 16MnCr5 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: IASC7131 – 590M17 – 5115 – E410 – CE2 خصوصیت: دارای چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط کاربرد: مناسب برای…

1.7147 – 20MnCr5

1.7147 – 20MnCr5 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: CE4 – E400 – IASC7147 – 20MnCr5 خصوصیت: دارای سختی پذیری سطحی متوسط و چقرمگی خوب کاربرد: مناسب برای ساخت قطعات…

1.7149 – 20MnCrS5

1.7149 – 20MnCrS5 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: 10277-4 – 17210 خصوصیت: چقرمگی خوب و سختی پذیری سطحی متوسط کاربرد: ساخت قطعات تحت تنش متوسط مثل چرخ دنده ها…
فهرست