1.2067 – 100Cr6

1.2067 – 100Cr6

1.2067 – 100Cr6 فولاد ابزاری سرد کار – Cold Work Tool Steels نام های دیگر: SUJ2 – Ch – BL3 – L3 خصوصیت: دارای سختی پذیر متوسط, مقاومت سایشی متوسط رو به…
فهرست