1.3207 – S 10-4-3-10

1.3207 – S 10-4-3-10

1.3207 – S 10-4-3-10  فولاد های تند بر (خشکه هوایی) –High Speed Steels نام های دیگر: SKH57 – BT42 – S700 – IASC3207 خصوصیت: بیشترین مقاومت به نرم شدن در دمای بالا…
فهرست