1.5919 – 15CrNi6

1.5919 – 15CrNi6

1.5919 – 15CrNi6 فولاد سمانتاسیون – Case Hardening Steel نام های دیگر: S107 – 3215 – 2523 – CN1 – E230 – IASC5919 خصوصیت: دارای سختی پذیری سطحی بالا و چقرمگی و…
فهرست