zico mor 40 ملات نسوز 40 % آلومینا

mor 40 ملات نسوز 40 % آلومینا

ملات 40% آلومینا. بر پایه پودر شاموت و باند رسی، دارای خاصیت نصب دوغابی و ماله کشی و کمترین تغییر حجم و ترک خوردگی. مناسب برای پر کردن کوچکترین درزها…
فهرست